Isı Yalıtım Mantolama Kanunu

Isı Yalıtım Mantolama Kanunu

Isı yalıtım mantolama kanunu ; 5627 rakamlı enerji verimliliği kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan binalarda enerji performansı yönetmeliğine bakılırsa  1 ocak 2011'tarihi itibari ile 50 m² üzeri inşaat alanına sahip bütün binalarda enerji hüviyet belgesi çıkarılması mecbur hale gelmiştir. Enerji hüviyet belgesinin çıkartılmaması da yeni pek çok yapmış oldurım ve maddi külfeti beraberinde getirerek, ısı yalıtımını mecbur hale getirmiştir.

Mantolama yasası ile 1000 metrekarenin üzerindeki binalarda enerji kimlik belgesi alınması mecbur kılınıyor. Yeni binalara inşaat izni verilirken de enerji hüviyet belgesi şartı aranıyor. Mantolama yasası kapsamında uygulama, yeni binalarda hemen başlarken, mevcut binaların ise 2 mayıs 2017’ye kadar enerji kimlik belgesi'ni alması gerekiyor.

2017’den sonra bina alım satımında enerji kimlik belgesi zorunlu oluyor. Merkezi ısınma sistemiyle ısınmayan bin metrekarenin üzerindeki mevcut binaların, merkezi ısıtma sistemine geçmeye zorunlu olmadığını da belirtelim.

Kat mülkiyeti yada kat irtifakı kurulmuş olan binalarda mantolama kararı alabilmek için kmk  hükümlerine uymak icap eder aksi takdirde alınan kararın hukuken takibinde zorluk çekilir.

Bu husus kmk madde 42 de düzenlenmiştir.Yasaya nazaran ısı yalıtımı hakkındaki kararın geçerli olabilmesi için sayı ve arsa hisseı çoğunluğun oyu gereklidir. Rahat bir anlatımla 100 daireli bir apartmanda 51 oy yeterlidir, diyebiliriz.Ancak tüm dairelerin arsa rakammında bu biçimül doğrudur. Arsa payları farklı ise toplamını ikiye bölüp +1 ekleriz.Yeniden bir kişinin birden fazla dairesi varsa kaç dairesi olursa olsun o kişiyi 1 şahıs olarak kabul edip hesabı ona gore yapmalıyız. Vekaleten oy kullanımında da bazı özellikler vardır: bir şahıs oy saysıcaklıknın yüzde 5 inden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Sadece 40 ve daha azca bağımsız bölüm bulunan taşınmazlarda 1 kişi en çok 2 kişiye vekalet edebilir. Mantolama kararı verildiğinde yapılacak giderler arsa hisseına veya her kişiye eşit olarak paylaşılır

5627 sayılı enerji verimliliği kanunu madde 7 f/1/d enerji hüviyet belgesini yükümlülük haline getirip, uygulamaya ilişkin usûl ve esasları binalarda enerji performansı yönetmeliğine bırakmıştır.

5627 sayılı enerji verimliliği kanunu madde 7 f/1/d bayındırlık ve iskan bakanlığı tarafınca yürürlüğe konulacak yönetmeliğe gore hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir. Enerji hüviyet belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/yada soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Belgede bulundurulması ihtiyaç duyulan öteki bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil olmak üzere uygulamaya ait usûl ve esaslar, bakanlık ile müştereken hazırlanarak bayındırlık ve iskan bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.